Barometr Warszawski, istniejący od 2004 roku, jest nieocenionym narzędziem do śledzenia opinii mieszkańców stolicy na temat kluczowych aspektów ich życia. Co rok dostarcza danych na temat tego, jak mieszkańcy miasta oceniają działania samorządu i służb miejskich oraz jak zadowoleni są z usług i oferty Warszawy.

Nadrzędnym celem przeprowadzania tych badań jest nieprzerwane obserwowanie zmieniających się nastrojów mieszkańców w odniesieniu do najważniejszych obszarów funkcjonowania stolicy.

Aż do 2021 roku, Barometr Warszawski bazował na losowo wybranej, reprezentatywnej grupie mieszkańców Warszawy. Ankieterzy przeprowadzali bezpośrednie wywiady w domach respondentów, korzystając z technik PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) począwszy od 2010 roku. Każde badanie było realizowane na próbie składającej się z 1100 warszawianek i warszawiaków w wieku 15 lat i powyżej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla takiej próby wynosił +/- 3%.

W roku 2022, badanie Barometr Warszawski nie zostało przeprowadzone w swojej tradycyjnej formule. Zamiast tego, wykonano pomiar wskaźników monitorujących realizację strategii i programów. Badanie to zostało przeprowadzone techniką CATI, czyli przez wywiad telefoniczny. Próba składała się z mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej, dobranych tak, aby byli reprezentatywni ze względu na płeć, wiek i dzielnicę zamieszkania. Liczyła ona 1006 osób. Przeprowadzono dwie fale badania: jedną w grudniu 2022 roku oraz drugą na początku stycznia 2023 roku.

W 2023 roku zmieniły się metody przeprowadzania badania. Nowo opracowany Barometr Warszawski ma na celu umożliwienie bardziej szczegółowego i dokładnego śledzenia opinii mieszkańców. Będzie przeprowadzany w czterech etapach, każdy skupiający się na innych obszarach funkcjonowania miasta. Połowa wywiadów będzie przeprowadzana bezpośrednio w domach respondentów (CAPI), a druga połowa za pomocą ankiety internetowej (CAWI). Ogólna próba została zwiększona do 1644 mieszkańców Warszawy. Dodatkowo, przeprowadzono dodatkowe wywiady, aby uzyskać dane na temat poszczególnych dzielnic. Łącznie przeprowadzono 3150 wywiadów.

Badanie Barometr Warszawski jest realizowane od 2004 roku. Posiadamy archiwalne raporty z poprzednich lat, jednak nie są one dostosowane do obecnych standardów dostępności.