W ramach dalszych działań policji z Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii północno-praskiej jednostki, odbyło się kolejne spotkanie z dyrektorami szkół. Tym razem, dialog skoncentrował się na problemach, które pedagodzy napotykają w codziennej pracy z uczniami na terenie Białołęki i Pragi Północ. Omówiono również możliwości rozwiązania tych wyzwań. Dodatkowo podjęto temat niepokojącego trendu, gdzie niektórzy uczniowie wniosą do szkoły niebezpieczne przedmioty lub substancje, których posiadanie jest prawnie zakazane. Zarówno reprezentanci oświaty jak i policji potwierdzili swoje zaangażowanie w dalszą ścisłą współpracę.

Inicjatorem spotkania z dyrektorami Szkół Podstawowych oraz Liceum z Białołęki i Pragi Północ była kom. Anna Kosiorek, Naczelnik Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii. Głównym celem spotkania było zarysowanie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy tego wydziału i zacieśnienie więzi z kierownictwem oraz personelem szkolnym w charakterze współpracy w kontekście kwestii nieletnich. Wielkim atutem spotkania okazała się być wymiana doświadczeń między obiema stronami.

Spotkanie stanowiło również platformę do dyskusji na temat problemów, z jakimi boryka się personel nauczający na co dzień. Podczas rozmów zaproponowano możliwe środki zaradcze. Ważne punkty poruszone podczas spotkania dotyczyły sytuacji, gdzie uczniowie przynoszą do szkoły niebezpieczne narzędzia oraz niewłaściwe zachowania rówieśnicze, w tym hejt internetowy i zagrożenia online.

Podczas debaty omówiono również potrzebę częstych kontroli prewencyjnych w placówkach edukacyjnych, które mogą być wsparciem dla kadry pedagogicznej, a także zwiększenie liczby spotkań profilaktycznych.

Reprezentantki SPOT-u Młodzieżowego Praga Północ były obecne podczas spotkania i wyjaśniły rolę fundacji, zachęcając policję i dyrektorów szkół do ścisłej współpracy w zakresie wsparcia i społecznej aktywizacji uczniów kończących szkoły podstawowe i licea. Zakończenie spotkania przyniosło deklarację kontynuowania współpracy pomiędzy obiema stronami.