Dyskusje dotyczące zrozumienia pojęć takich jak: czyny karalne, małoletni, nieletni oraz młodociani, były głównym tematem pogadanki, którą przeprowadziły funkcjonariuszki ds. profilaktyki społecznej. Szczegółowo omówiły one kwestię odpowiedzialności karnej nieletnich. Edukacyjne spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr 143.

Policjantki pracujące w Zespole Profilaktyki Społecznej mają na celu nauczenie dzieci i młodzieży, jak zachować się bezpiecznie. Przekazują niezbędną wiedzę na temat unikania potencjalnych zagrożeń, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz poszukiwania pomocy. Istotnym elementem ich działań jest uświadamianie młodym ludziom konsekwencji prawnych wynikających z popełnienia czynów karalnych. To właśnie temat stanowił główny punkt ostatniego spotkania edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 143.

Podczas pogadanki funkcjonariuszki szczegółowo wyjaśniły uczniom pojęcie demoralizacji, wskazały jej typowe przejawy oraz omówiły konkretnie, za jakie wykroczenia i przestępstwa nieletni mogą ponieść odpowiedzialność karną. Aby lepiej zilustrować całość tematu, podczas spotkania wykorzystano film edukacyjny.

Policjantki nie zapomniały również o przypomnieniu młodzieży o różnych zagrożeniach, które mogą napotkać w codziennym życiu czy w przestrzeni internetowej.