Ustalono, że I Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, której kadencja rozpoczyna się w 2024 roku i potrwa do 2029 roku, odbędzie się 6 maja 2024 r., w poniedziałek, o godzinie 15:00. Podstawą prawną zwołania sesji jest art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2018 r., pozycja 1817.

Sala sesji Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, znajdująca się przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, została wybrana jako miejsce przeprowadzenia sesji. Sesję otworzy Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy, który następnie przekaże prowadzenie obrad radnemu seniorowi.

Podczas sesji Przewodniczący Dzielnicowej Komisji Wyborczej przedstawi informacje dotyczące wyników wyborów do Rady Dzielnicy i wręczy nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze. Po otrzymaniu zaświadczeń radni złożą ślubowanie.

Następnie przystąpi się do ustalenia porządku obrad, wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Po tych czynnościach, Rada ustali liczbę Wiceprzewodniczących i wybierze ich spośród swoich członków. Po dokonaniu wszystkich wyborów sesja zostanie zamknięta.

Osoby zainteresowane przebiegiem sesji będą miały możliwość obejrzenia jej dzięki transmisji na żywo, organizowanej przez Urząd Dzielnicy Praga-Północ.